Про конгрес

17 лютого 2012 року у Харкові (Україна) відбулася Установча конференція Міжнародної громадської організації «Конгрес Криміналістів» (International Non-Governmental Organization «Criminalists Congress»).

Захід проходив у приміщенні Національної академії правових наук України. У ньому взяли участь делегати 16 регіональних відділень створюваного Конгресу, представники Російської Федерації, Литовської Республіки, Республіки Білорусь, а також керівники правоохоронних органів та юридична громадськість. На засіданні Установчої конференції були присутні понад 70 учасників.

Серед делегатів відділень Конгресу Криміналістів активну участь у засіданні взяли вчені-криміналісти: доктор юридичних наук, професор, академік Російської академії природничих наук О. Р. Бєлкін; доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, іноземний член Російської академії природничих наук В. Ю. Шепітько; доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України В. О. Коновалова; доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України В. А. Журавель; доктор юридичних наук, професор І. М. Комаров; доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України В. В. Тищенко; доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України В. Д. Берназ; кандидати юридичних наук В. В. та М. В. Горські та ін.

Створення Конгресу Криміналістів було підтримано документально вченими-криміналістами Балтійського федерального університету імені Іммануїла Канта (м. Калінінград, Росія), Воронезького державного університету (м. Вороніж, Росія); Литовського товариства криміналістів (м. Вільнюс, Литовська Республіка). Створення Конгресу було підтримано й іншими відомими вченими-криміналістами Російської Федерації, Литви, Латвії, Республіки Білорусь та Казахстану.

Під час засідання Установчої конференції було ухвалено рішення про створення Конгресу Криміналістів, а також затверджено Статут організації. Метою діяльності Конгресу було визначено поєднання зусиль для сприяння розвитку криміналістики та інших суміжних галузей знань, а також популяризація криміналістичних знань.

Конгрес Криміналістів поставив перед собою такі завдання:

забезпечення захисту прав людини та громадянина від протиправних посягань; впровадження найефективніших методів, прийомів та засобів протидії злочинності, новітніх досягнень слідчої та судової практики, а також судово-експертних досліджень; визначення основних напрямів розвитку криміналістики, її міжнаукових зв’язків із кримінальним правом та процесом, іншими галузями знань; повідомлення про найбільш значущі події криміналістики, передової слідчої та судової практики; підтримка стану криміналістів; задоволення та захист законних інтересів своїх членів; підтримка особистих контактів через безпосередній обмін науковим та професійним досвідом між членами Конгресу Криміналістів, проведення спільних наукових заходів; координація, допомога та сприяння науковій, професійній, освітній та просвітницькій діяльності криміналістів; сприяння обміну публікаціями між членами Конгресу Криміналістів; співробітництво з громадськими організаціями (у тому числі міжнародними) та окремими громадськими діячами.

Конгрес Криміналістів було визначено як неприбуткову та неурядову міжнародну громадську організацію, яка на добровільних засадах об’єднує криміналістів, фахівців суміжних галузей знань, практичних працівників правозастосовних органів, громадських діячів для задоволення та захисту своїх законних спільних інтересів та досягнення мети, визначеної Статутом. Офіційними мовами Конгресу було встановлено – українську, російську та англійську.

Штаб-квартира організації знаходиться за адресою вул. Пушкінська, 84, м. Харків, Україна, 61024. На Установчій конференції також було сформульовано девіз – «Facta sunt potentiora verbis» та затверджено емблему Конгресу.

Вищим органом управління Конгресу було визначено Раду, до якої входять члени Конгресу Криміналістів. Постійно чинний орган управління – Президія, завданням якої є узгодження дій Президента, інших посадових осіб Конгресу Криміналістів, відділень та представництв, а також контроль за дотриманням статутної мети та завдань Конгресу Криміналістів. До складу Президії входить 8 членів, зокрема Президент, Віце-президент, віце-президент з питань міжнародного співробітництва, Радник-секретар. Вища посадова особа Конгресу Криміналістів – Президент, який обирається Радою серед членів Конгресу Криміналістів строком на п’ять років і здійснює керівництво поточною діяльністю.

У Конгресі Криміналістів встановлено індивідуальне, колективне та почесне членство. Індивідуальними членами Конгресу Криміналістів можуть бути криміналісти або представники інших суміжних галузей знань, які прагнуть досягти мети Конгресу Криміналістів. Індивідуальними членами Конгресу Криміналістів можуть бути громадяни України чи інших держав, особи без громадянства, які досягли 18-річного віку. Індивідуальне членство ділиться на два види: член Конгресу Криміналістів чи дійсний член Конгресу Криміналістів. Колективними членами Конгресу Криміналістів можуть бути колективи підприємств, установ, організацій, що діють з метою, визначеною Статутом. Додатково взаємини Конгресу Криміналістів та колективного члена регулюються окремою угодою, підписаною уповноваженими на це представниками Конгресу Криміналістів та колективного члена. Колективний член реалізує свої права, передбачені цим Статутом, через своїх уповноважених представників. Почесними членами Конгресу Криміналістів можуть бути лише визначні криміналісти. Прийом до членів Конгресу Криміналістів здійснюється на підставі відповідної письмової заяви рішенням Президії. Факт членства у Конгресі Криміналістів фіксується у Реєстрі членів Конгресу Криміналістів, який ведеться Радником-секретарем Конгресу Криміналістів.

Члени Конгресу Криміналістів сплачують вступний та членські внески у розмірі, затвердженому Радою Конгресу Криміналістів на відповідний рік.

Члени Конгресу Криміналістів мають право: брати участь у діяльності Конгресу Криміналістів та його заходах; вносити пропозиції до органів управління Конгресу Криміналістів з питань, пов’язаних із його діяльністю; звертатися із запитами до органів управління Конгресу Криміналістів за інформацією про діяльність Конгресу Криміналістів, його плани, результати його діяльності за поточний період; брати участь у конкурсах, отримувати гранти, премії, стипендії, отримувати іншу форму допомоги, спрямовану на підтримку стану криміналістів; вийти будь-якої миті зі складу членів Конгресу Криміналістів через написання письмової заяви про це, про що приймається Рішення Президією або Президентом; обирати та бути обраним до органів управління Конгресу Криміналістів; користуватися іншими правами, передбаченими Статутом.

Члени Конгресу Криміналістів зобов’язані: дотримуватись положень Статуту; брати безпосередню участь у діяльності Конгресу Криміналістів у формах, передбачених Статутом та рішеннями органів управління Конгресу Криміналістів; пропагувати криміналістичні знання та Конгрес Криміналістів; своєчасно та в повному обсязі сплачувати членські та вступні внески, розмір яких встановлюється Радою Конгресу Криміналістів; виконувати інші обов’язки, що виходять із Статуту та норм чинного законодавства України чи інших держав.

У структурі Конгресу Криміналістів передбачено відділення та представництва, які є відокремленими структурними підрозділами, що керуються у своїй діяльності Статутом та Положеннями, затвердженими на засіданні Ради Конгресу Криміналістів. Відділення та представництва створюються за територіальним принципом, за місцем проживання чи місцем роботи членів Конгресу Криміналістів, у кількості не менше трьох осіб. До складу відділення також можуть входити громадяни інших держав, якщо вони бажають досягти поставленої мети Конгресу Криміналістів. Повноваження відділення поширюються на територію адміністративно-територіальної одиниці України (республіки, області чи міста з особливим статусом) та відповідає найменуванню відділення. Повноваження представництва поширюються на територію відповідної держави чи кількох держав.

Відділення та представництва створюються та діють без статусу юридичної особи та легалізуються шляхом повідомлення відповідних реєстраційних органів.

Під час засідання Установчої конференції Конгресу Криміналістів було обрано Президента – доктора юридичних наук, професора, академіка Національної академії правових наук України, іноземного члена Російської академії природничих наук В. Ю. Шепітька (м. Харків, Україна); Віце-президент – доктор юридичних наук, професор, академік Російської академії природничих наук – Т. С. Волчецька (м. Калінінград, Російська Федерація). Посаду віце-президента з питань міжнародного співробітництва було вирішено залишити вакантною. Додатково членами Президії Конгресу Криміналістів було обрано доктора юридичних наук, професора, академіка Російської академії природничих наук О. Я. Баєва (м. Воронеж, Російська Федерація); доктор юридичних наук, професор, академік Російської академії природничих наук О. Р. Бєлкін (м. Москва, Російська Федерація); доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України В. О. Коновалова (м. Харків, Україна) та Голова Литовського товариства криміналістів, доктор права, доцент Г. Юодкайте-Гранскене (м. Вільнюс, Литовська Республіка). Радником-секретарем було обрано кандидата юридичних наук М. В. Шепітько (м. Харків, Україна). Крім того, під час конференції було затверджено у своєму статусі 16 регіональних відділень Конгресу Криміналістів, а також їх голови.

19 червня 2012 року на Восьмій (позачерговій) Міжнародній науково-практичній конференції «Криміналістика та судова експертиза: наука, навчання, практика» (м. Санкт-Петербург, Росія) було одноголосно прийнято Меморандум про необхідність об’єднання криміналістів, розвиток криміналістики, зв’язки з іншими науками та підтримкою, створеного Міжнародним Конгресом Криміналістів.